RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

3D2N Half moon Puket-Smui

ข้อยกเว้น :
ㆍ ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ:
40 บาท ค่า เด็ก 20 บาท (สำหรับคนไทยคน),
ผู้ใหญ่ 300 บาท, ผู้ใหญ่ 150 บาท (สำหรับชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ :โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และกระแสน้ำเพื่อความปลอดภัย
ㆍ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน