RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่เกาะสมุย (อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ สอดส่องดูแล ตรวจตรา ตามสถานที่ต่างๆของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย และ
และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้มีการมั่วสุมการพนัน ยาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่จัดการจราจรให้สอดคล้องกับการบริการของท่าเรือ
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่สอบถามข้อมูลจาก แผนกประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลการบริการที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
4. การปฎิบัติงานรับผิดชอบเป็นกะ โดยที่ท่าเรือดอนสัก จัดการหมุนเวียนกะละ 6 ชม. พัก 6 ชม. ทุกคน, ที่ท่าเรือสมุยจัด
การหมุนเวียนกะละ 12 ชม. พัก 12 ชม. ทุกคน , ที่ท่าเรือพะงันจัดการหมุนเวียนกะละ 12 ชม. พัก 12 ชม. ทุกคน
5. ปฎิบัติงานตรวจตรา อำนวยความสะดวกในการจอดรถในคิว รถขึ้นจากเรือ , รถลงเรือ บริเวณท่าเรือ
6. เปิด , ปิด ประตูใหญ่ จดบันทึกผู้ที่เข้า - ออก ในบริเวณท่าเรือ หลังจากหมดเวลาเดินเรือแล้ว
7. บันทึกการปฎิบัติงานลงเวลาที่สำนักงาน และ บันทึกการทำงานจุดพื้นที่ปฎิบัติงาน ตามระเบียบของบริษัทฯ
8. แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นแก่หัวหน้าแผนกทันทีที่เกิดเหตุ หรือ เกิดสงสัย
9. ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เช่นยกกระเป๋า เข็นรถ ฯลฯ.
10. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิป.4 หรือ มีประสบการณ์ตรง
- เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- มีความรู้ในการทำงานรักษาความปลอดภัย มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความเด็ดขาด และ ความเป็นผู้นำสูง
คุณสมบัติอื่นๆ :
- บุคลิกภาพดี / พ้นภาระทางทหาร / สามาถทำงานเป็นกะ
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 – 13,000 บาท