Job Positions : พนักงานแผนกบุคคลและธุรการ (จังหวัดกระบี่)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานราชาเฟอร์รี่จังหวัดกระบี่ (ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่)

 

ขอบเขตงาน

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารทั้งเอกสารภายในบริษัทและเอกสารภายนอกบริษัท
2. ดำเนินการรับและส่งเอกสารภายในบริษัทให้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในสำนักงานจังหวัดกระบี่
3. ดำเนินการบันทึกสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานของสำนักงานจังหวัดกระบี่ (เช่น บันทึกเวลาทำงาน สถิติการลา เป็นต้น) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. รับผิดชอบการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานของสำนักงานจังหวัดกระบี่และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5. รับผิดชอบการดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงานของสำนักงานจังหวัดกระบี่
6. ดูแลและดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานของสำนักงานให้มีความพร้อมต่อการทำงาน
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : ยินดีรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ความสามารถ :

-  มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์

-  มีความสามารถเกี่ยวกับงานเอกสารและสารบรรณ

-  ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีที่อยู่หรือภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 10,000 บาท