Job Positions : ผู้ช่วยแม่ครัว

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หุงข้าว และล้างภาชนะใช้งานให้ทุกอย่างพร้อมที่จะทำการประกอบอาหารเสมอ
2. จัดเก็บอาหารสด อาหารแห้ง และภาชนะต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม และจัดเก็บถูกต้องเป็นระเบียบ
3. ตรวจสต๊อคให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อการให้บริการตลอดเวลา โดยแจ้งให้หัวหน้าแผนกรับทราบทันทีที่พบว่าปริมาณในสต๊อคเหลือน้อย
4. จัดเก็บ ล้าง ทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดเรียบร้อย
5. ทำความสะอาดทั้งในครัวและบริเวณภัตตาคาร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ความสามารถ :

-  มีความรู้ในงานด้านประกอบอาหาร

-  สามารถประกอบอาหารให้มีรสชาติดีได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  มีความรักในงานให้บริการ


QUANTITY : 2 อัตรา

SALARY : 11,000 – 12,000 บาท