Job Positions : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานราชาเฟอร์รี่เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย เกาะสมุย)

 

ขอบเขตงาน

1. กำกับดูแล วางแผน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของแผนกการตลาดให้เป็นไปโดยราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาด (เช่น การขายแพ็คเกจตั๋วเรือ ตั๋วรถโดยสาร และที่พัก การส่งเสริมการขายอื่นๆ) และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3. รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น
4. รับผิดชอบการหารายได้จากการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี

ความสามารถ :

-   มีความรู้ในการบริหารงาน

-   มีความรู้และความเข้าใจงานการตลาดเป็นอย่างดี

-   สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแผนการตลาดต่อผู้บริหารได้

-   สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี

-   มีความรักในงานบริการ

-   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

-   สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   บุคลิกภาพดี

-   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

-   หากผู้สมัครเป็นเพศชายจะต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 24,000 – 30,000 บาท