Job Positions : นายท้าย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. เป็นนายท้ายเรือประจำเรือใหญ่ มีหน้าที่ทำการหยั่งน้ำเมื่อมีการหยั่งน้ำและทิ้งล็อก
2. ให้ความช่วยเหลือสรั่งเรือในการดูแลการขึ้นลงของรถจากระวางบรรทุกในเรือ รวมทั้งช่วยดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสาร
3. เป็นผู้ช่วยนายยามประจำวันแผนกปากเรือในเวลาเรือจอด และช่วยเหลือนายยามเดินเรือตามระเบียบของเรือ
4. รับผิดชอบการเปิด-ปิด แรมป์ปากเรือและท้ายเรือ
5. รับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดบนสะพานเดินเรือ ดาดฟ้าเรือ ห้องโดยสาร ระวางบรรทุกรถ และดูแลการใช้เชือก รอก กว้านเรือ
6. รับผิดชอบการรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือเดินเรือ เครื่องถือท้ายบนสะพานเดือนเรือ เครื่องหยั่งน้ำ เข็มทิศ ดิ่งหยั่งน้ำ ห่วงชูชีพ แตรหมอก ทุ่นเครื่องหมาย ธง โคมไฟ และสัญญาณต่างๆ สำหรับใช้ในเวลาอับจน รวมถึงดูแลรักษาอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. รับผิดชอบการรักษาความสะอาดห้องพักของตนและสถานที่ที่ตนมีหน้าที่รักษาและรับผิดชอบ และระวังไม่ให้มีของต้องห้ามอยู่ในที่พักหรือสถานที่ที่ตนมีหน้าที่รักษาและรับผิดชอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในสถานที่หรือตามระเบียบของเรือ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.ชั้นนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานส่วนปากเรือไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : - 

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-   มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

-   มีหน้งสือคนประจำเรือ

-   พ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 2 อัตรา

SALARY : 13,000 – 14,000 บาท