Job Positions : ต้นเรือ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนปากเรือทั้งหมด
2. เป็นผู้บริหารงานแทนนายเรือในด้านการปกครองทั้งหมด และรายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งนายเรือให้นายเรือทราบเสมอ
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเรือในกรณีที่นายเรือไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. เป็นผู้กำหนดสถานีเรือพร้อมหน้าที่ต่างๆ รวมกับต้นกล
5. เป็นผู้ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในเรือเพื่อให้การปฏิบัติงานส่วนรวมเป็นแนวเดียวกัน
6. เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเรือให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลให้พนักงานเรือมีความพร้อมในการนำเรือเข้าเทียบท่า-ออกจากท่า และการรับผู้โดยสารและรถยนต์ขึ้น-ลงเรือ ตลอดจนการดูแลการแต่งกายของพนักงานเรือให้เรียบร้อยเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
7. เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานประจำเรือ
8. รับผิดชอบการอบรมพนักงานประจำเรือเรื่องการปฏิบัติงาน
9. รับผิดชอบการดูแลความเรียบร้อยภายในเรือ (เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ การทำความสะอาดอุปกรณ์ในเรือ การซ่อมแซม การแจ้งซ่อม เป็นต้น) ยกเว้นส่วนห้องเครื่องยนต์เรือ
10. รับผิดชอบการตรวจความเรียบร้อยของเรือและการจัดทำบัญชีผู้โดยสาร รวมถึงการตรวจเอกสาร บัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ประจำเรือ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 30 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.ชั้นนายเรือเดินทะเลในประเทศขนาดไม่เกิน 250ตันกรอสส์ เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานส่วนปากเรือไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

-  มีความสามารถและประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือ

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-   มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

-   มีหน้งสือคนประจำเรือ

-  พ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 3 อัตรา

SALARY : 18,000 – 24,000 บาท