Job Positions : ต้นกล

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ
2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่ายช่างกลเข้าประจำสถานีต่างๆ ของเรือตามแผนเฝ้าระวังเครื่องยนต์
3. ดำเนินการติดเครื่อง การใช้เครื่อง หรือการทดลองเครื่องจักร โดยได้รับการอนุญาตจากนายเรือ
4. จัดทำและกำกับดูแลแผนการซ่อม การเตรียมอะไหล่ล่วงหน้า การบำรุงรักษาอย่างมีระบบโดยมีการตรวจสอบอยู่เสมอ
5. จัดทำและกำกับดูแลการเบิกอะไหล่เครื่องยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันต่างๆ รวมถึงควบคุมดูแลการเก็บรักษาอะไหล่เรือ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ บนเรือให้ปลอดภัยที่สุด
6. เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารแบบแปลนเรือ สมุดบันทึกการซ่อมทำ สมุดปูมช่างกล หรือเอกสารต่างๆ ที่มีความสำคัญ
7. รับผิดชอบการถอดลิ้นและก๊อกน้ำทะเลที่ติดกับตัวเรือใต้แนวน้ำออกทำความสะอาดเมื่อเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมทำ และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปิดลิ้นและก๊อกน้ำทะเลให้สนิทเมื่อเรือออกจากอู่
8. รับผิดชอบการดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องจักรช่วย ระบบท่อและปั๊มต่างๆ ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
9. รับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานประจำเรือฝ่ายช่างกลให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 35 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : มี ปก.นายช่างกลชั้นสาม เป็นอย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างกลเรือไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความสามารถ :

-  มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือในระดับดีเยี่ยม

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-   มีความเป็นผู้นำ

-   มีหน้งสือคนประจำเรือ

-   พ้นภาระทางทหารแล้ว


QUANTITY : 1 อัตรา

SALARY : 18,000 – 24,000 บาท